ranking firm do budowy domów jednorodzinnych

Nieodłączną częścią tej umowy są WARUNKI OGÓLNE


UMOWA O MONTAŻ OKIEN I DRZWI

Zawarta w dniu …………… pomiędzy: ……………….…………………………….……………… zamieszkałym w ………….…………………………….……… przy ul. …………………………………………………… zwanym dalej Inwestorem, a …………………………………..…………………… z siedzibą w …………..…………………………………. przy ul. ……………………………………………….. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ……………….…. , zwaną dalej Wykonawcą. Inwestor i Wykonawca łącznie są zwani dalej Stronami

PRZEDMIOT UMOWY

§1

 1. Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę i montaż ………….. sztuk okien wraz z parapetami zewnętrznymi i …………… sztuk drzwi zewnętrznych w budynku mieszkalnym położonym na działce nr …………………….. przy ul. …………………………… w …………………………………….
 1. Szczegółową zakres robót i harmonogram ich realizacji oraz specyfikacje materiałów określa Załącznik nr 2 do umowy, który stanowi integralną część niniejszej umowy.

OBOWIĄZKI INWESTORA

§2

 1. Inwestor zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, która stanowi podstawę zleconych robót w terminie do dnia …………………..
 1. Inwestor zobowiązuje się przekazać Wykonawcy miejsce montażu w terminie do dnia ………..…………….… na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§3

Koszt składowania śmieci i innych odpadów oraz wywóz ich z miejsca montażu pokrywa …………………………….…

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§4

 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową i w razie potrzeby zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń najpóźniej w ciągu …………….. dni od dnia jej odbioru.
 1. W przypadku gdy nie będzie możliwe zamontowanie wszystkich dostarczonych w danym dniu okien lub drzwi, Wykonawca zapewni zabezpieczenie i przechowanie niezamontowanych okien albo drzwi do czasu ich zamontowania.
 1. Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego określenia w kosztorysie pełnej nazwy oraz marki/producenta wszystkich użytych materiałów w taki sposób, aby była możliwość jednoznacznej ich identyfikacji.
 1. W przypadku braku dostępności materiałów, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Inwestora o konieczności użycia zamiennika. Zamiennik powinien być zatwierdzony przez Inwestora pisemnie lub drogą mailową. W razie potrzeby Wykonawca dokonuje modyfikacji kosztorysu.

WYNAGRODZENIE

§5

 1. Strony ustalają wynagrodzenie za zamówione materiały i prace na łączną kwotę ………………….…………… zł (słownie:…………………………… złotych) brutto. Podstawą wyliczenia wynagrodzenia jest kosztorys sporządzony przez Wykonawcę i przyjęty przez Strony, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
 1. Inwestor oświadcza, iż na poczet należności z tytułu ceny końcowej przekaże w dniu podpisania umowy Wykonawcy gotówką lub przelewem kwotę w wysokości ……….. % ceny całkowitej tj. ………..…………………..zł (słownie:………………………………………………………….) tytułem zaliczki. Kwota ta będzie odjęta od ceny końcowej.
 1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu montażu i jego bezusterkowym odbiorze przez Strony lub ich przedstawicieli w terminie ……………. dni od doręczenia przez Wykonawcę faktury za wykonane roboty.
 1. Płatności dokonane zostaną przelewem , na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy lub w formie gotówkowej (za pisemnym potwierdzeniem jej otrzymania).
 1. Każde dodatkowe roboty na zlecenie Inwestora, a nieujęte w kosztorysie stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy wymagają sporządzenia dodatkowej wyceny przez Wykonawcę oraz potwierdzenia pisemnym aneksem do umowy.
 1. Powyższe postanowienie nie dotyczy robót nieujętych w kosztorysie stanowiącym Załącznik nr 2, a niezbędnych do wykonania budynku zgodnie z zatwierdzonym projektem, za które Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia.

TERMINY WYKONANIA ROBÓT

§6

 1. Wykonawca dostarczy objęte zamówieniem okna, drzwi i parapety we własnym zakresie w stanie nienaruszonym na miejsce montażu w terminie ……………………. (słownie:……………………….………..) tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy i wpłaty zaliczki określonej w §5 ust. 2
 1. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania montażu okien i drzwi sukcesywnie w dniu ich dostarczenia na miejsce montażu.
 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie …………………………….……………… (słownie:…………………………………) tygodni od dnia dostarczenia na miejsce montażu okien, drzwi i parapetów.

ODBIÓR ROBÓT

§7

 1. Odbiór robót następować będzie w obecności Wykonawcy i Inwestora w terminie ……….... dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót. Wykonawca zawiadomi Inwestora na piśmie lub drogą elektroniczną.
 1. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wad prac montażowych Strony zamieszczą w protokole zdawczo -odbiorczym informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz wskażą termin ich usunięcia przez Wykonawcę, nie dłuższy niż ………... dni.

KARY UMOWNE

§8

 1. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu wykonywania robót w terminie wskazanym w §6 ust.1 Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości ……….. % łącznego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
 1. W przypadku rozpoczęcia prac, ale niezakończenia ich w terminie wskazanym w §6 ust. 3, z zastrzeżeniem §6 ust.3-5 OWU, Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości ……….…. % łącznego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
 1. Niezależnie od wskazanych wyżej kar umownych Inwestor może odstąpić od umowy, w przypadku gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją prac o ……..… dni.
 1. W przypadku opóźnienia w zapłacie wymaganej części wynagrodzenia, Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości …………. % łącznego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
 1. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Inwestora w przypadku opóźnienia w zapłacie wymaganej części wynagrodzenia o okres dłuższy niż …….... dni.
 1. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron będzie ona zobowiązana do zapłaty kary umownej za odstąpienie w wysokości ……….. % pozostałego do zapłaty wynagrodzenia, zaś jeśli odstępującym będzie Inwestor, zobowiązany on będzie dodatkowo do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za już zakupione materiały.
 1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości ……..… % łącznego wynagrodzenia niniejszej umowy w przypadku powstania przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy za każdy dzień przerwy.
 1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości ………………..… zł za zwłokę w przedstawieniu dokumentów ubezpieczeniowych określonych w §4 pkt.19 OWU.
 1. Wprowadzenie podwykonawców na teren robót niezgodnie z postanowieniami w §2 ust. 2 OWU grozi karą w wysokości ……………… zł, z wyjątkiem sytuacji kiedy wprowadzenie podwykonawcy spowodowane było koniecznością natychmiastowego działania w celu zapobieżenia katastrofie lub w celu uniknięcia strat.
 1. Znajdowanie się na terenie robót pracowników pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających grozi karą w wysokości ………………….… zł.

GWARANCJA I NAPRAWY

§9

 1. Jeżeli Wykonawca nie rozpocznie napraw w wyżej określonym terminie lub w przypadku przestoju prac dłuższego niż …….… dni, Inwestor ma prawo do zlecenia zakończenia napraw innej osobie na koszt Wykonawcy.
 1. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego działania w sytuacji kiedy jest to konieczne dla uniknięcia strat lub umożliwienia normalnego funkcjonowania. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Inwestor ma prawo do bezzwłocznego zlecenia napraw innej osobie na koszt Wykonawcy.
 1. Wykonawca udziela:

a) ……... - miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone okna, drzwi i parapety oraz

b) …….. – miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace.

 1. Bieg gwarancji, o której mowa w ust. 1, liczony będzie od daty odbioru końcowego.
 1. Strony uzgadniają, iż wszelkie roszczenia wynikające z gwarancji Inwestor może zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej i taka forma jest wystarczająca. Inwestor może również zgłosić swe roszczenia pisemnie na adres Wykonawcy.
 1. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia roszczeń Inwestora niezwłocznie po ich zgłoszeniu, najpóźniej w ciągu ……... dni oraz do podjęcia czynności zmierzających do usunięcia wad, najpóźniej w ciągu następnych …….… dni od rozpatrzenia roszczeń Inwestora.
 1. Przed podjęciem czynności zmierzających do usunięcia wad, Strony ustalą termin końcowy napraw.
 1. Termin zakończenia napraw nie powinien być dłuższy niż to konieczne do wykonania prac.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10

Strony wskazują następujące adresy do doręczeń i dane kontaktowe:

Inwestor: ……………………………………………. Tel ……………….……………………. e-mail……………………………………….

Wykonawca: ………………………………………… Tel …………………………………..… e-mail……………………………………….

§11

Nieodłącznymi składnikami umowy są :

Załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa

Załącznik nr 2 – zakres i harmonogram prac

Załącznik nr 3 – polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy

..............................................

INWESTOR

..............................................

WYKONAWCA


Copyright © zbudujdobrze.pl All Rights Reserved.