ranking firm do budowy domów jednorodzinnych

Regulamin

§1. Definicje

Użyte w Regulaminie wyrazy, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Regulamin - niniejszy dokument sporządzony i wydany na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez Usługodawcę, dostępny na stronie Serwisu pod adresem http://zbudujdobrze.pl/regulamin określający zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu.

Usługodawca – Firma Center-Plus z siedzibą pod adresem: ul. Bruszewska 12, 03-046 Warszawa, NIP: 5240100815, REGON: 011131280, będąca wydawcą (właścicielem) serwisu internetowego zbudujDOBRZE.pl

Serwis lub zbudujDOBRZE.pl - serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi, znajdujący się pod adresem http://www.zbudujdobrze.pl .

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy regulamin.

Specyfikacja usługi - charakterystyka i warunki oferowanej usługi płatnej, określone indywidualnie dla Użytkownika.

Użytkownik - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej mający zdolność prawną, który wyraził zgodę na treść niniejszego Regulaminu i korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu zbudujDOBRZE.pl.

Wykonawca – Użytkownik Serwisu, który posiada swój Profil Wykonawcy na stronie zbudujDOBRZE.pl. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną.

Właściciel – status nadawany Użytkownikowi, który jest osobą upoważnioną do zarządzania Profilem Wykonawcy poprzez Konto Użytkownika i do reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich, w tym wobec Serwisu.

Dane Osobowe - zgromadzone w trakcie rejestracji w Serwisie informacje umożliwiające zidentyfikowanie danej osoby fizycznej, przetwarzane przez Serwis w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.

Konto Użytkownika - panel zarządzania Profilem Wykonawcy i Profilem Klienta, który zostaje przypisany do konkretnego Użytkownika po założeniu konta. Dostępny każdorazowo po Zalogowaniu do systemu.

Profil Wykonawcy – zbiór informacji i opinii o Wykonawcy, prezentowany na stronie Serwisu w postaci profilu firmy.

Profil WIZYTÓWKA – bezpłatny profil firmy zawierający podstawowe informacje o Wykonawcy, konieczne do jego identyfikacji (nazwa firmy, adres, zakres prac). Użytkownik inny niż Właściciel, może założyć Profil Wizytówka w celu opublikowania Opinii o Wykonawcy, którego nie ma jeszcze w bazie Serwisu. Informacje te wraz z Opinią są prezentowane na stronie Serwisu w postaci Profilu Wykonawcy.

Logowanie – czynność konieczna dla uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, polegająca na podaniu Loginu i Hasła.

Login - unikalny adres poczty elektronicznej Użytkownika, który służy jego identyfikacji podczas Logowania do Konta Użytkownika.

Hasło - unikalny kod składający się ze znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas zakładania Konta Użytkownika, który zabezpiecza dostęp do tego Konta.

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez danego przedsiębiorcę.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

Cookies – krótkie pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „cookies” serwer Serwisu Usługodawcy może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

Adres IP – indywidualny numer, który posiada każdy komputer podłączony do sieci.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Serwis zbudujDOBRZE.pl dostępny za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej http://www.zbudujdobrze.pl, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego, Firmy Center-Plus, z siedzibą pod adresem: ul. Bruszewska 12, 03-046 Warszawa, Polska, NIP: 5240100815 , REGON: 011131280
 2. Głównym celem działania Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom publikowania i udostępniania w Serwisie, innym osobom odwiedzającym stronę Serwisu własnych informacji oraz materiałów w formie pisemnej i graficznej, udostępniania swoich opinii oraz ocen dotyczących współpracy z Wykonawcami, w celu wzajemnej wymiany informacji i poglądów.
 3. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, rodzaje i zakres świadczonych usług oraz zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu.
 4. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu, wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy.
 6. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu w każdym czasie. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w wyżej opisany sposób.
 7. Zamieszczanie jakichkolwiek treści w celu ich publikacji na stronie zbudujDOBRZE.pl w szczególności profili firm oraz opinii, wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 8. Korzystanie z serwisu zbudujDOBRZE.pl, w jakikolwiek inny sposób, w szczególności wysyłanie różnego rodzaju wiadomości za pośrednictwem Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 9. Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

§3. Rodzaje i zakres usług:

 1. Usługodawca w ramach Serwisu świadczy w szczególności następujące usługi:
 2. a) umożliwia Wykonawcom podawanie oraz korygowanie informacji o swojej firmie w ramach Profilu Firmy

  b) umożliwia Użytkownikom publikowanie podstawowych informacji i opinii o Wykonawcach

  c) umożliwia Użytkownikom odnoszenie się do tych opinii

  d) udostępnia wyszukiwarkę Wykonawców, skatalogowanych według kategorii, zakresu usług i województw

  e) oferuje użytkownikom pomoc w wyszukiwaniu Wykonawców.

 3. Informacje i opinie o Wykonawcach są publikowane w formie Profilu Wykonawcy. Profile Wykonawców są uporządkowane w postaci rankingu, w którym miejsce na liście zależy m.in. od ocen użytkowników.
 4. Dostęp do większości usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za założenie Konta Użytkownika, Profilu Firmy, publikowanie informacji o Wykonawcach i opinii o nich.

§4. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Usług oferowanych przez Serwis odbywa się w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Osoba korzystająca z Usług Serwisu obowiązana jest w szczególności do:
 2. a) przekazywania prawdziwych danych osobowych; niedopuszczalne jest przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych, podawanie niezgodnych z prawdą danych osoby prawnej lub organizacji, tworzenie profili nieistniejących Wykonawców, korzystanie z Kont innych Użytkowników lub udostępnianie własnych Kont innym osobom, a także nieuprawnione korzystanie z cudzego wizerunku,

  b) bieżącej aktualizacji swoich danych udostępnionych w ramach Serwisu, oraz do zapoznawania się ze zmianami niniejszego regulaminu,

  c) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z prawa własności przemysłowej,

  d) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z usług Serwisu,

  e) korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek; nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

 3. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, informacji dotyczących innych podmiotów oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w Serwisie niezamówionej informacji handlowej.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie lub przekazywanie za jego pośrednictwem treści w jakiejkolwiek formie, sprzecznych z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego regulaminu, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności: treści wulgarnych, obraźliwych dla innych osób, organizacji lub uznawanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, narodowej, wyznaniowej, treści propagujących przemoc lub mających charakter pornograficzny, nakłaniających do popełnienia przestępstwa. Zabrania się umieszczania na stronie Serwisu lub przesyłania za jego pośrednictwem jakichkolwiek treści lub materiałów nielicujących z profesjonalnym charakterem Serwisu oraz niezgodnych z jego ogólną tematyką, celem lub mogących wyrządzić mu szkodę.
 5. Zabrania się umieszczania w Serwisie i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
 6. a) oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,

  b) oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia,

  c) haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

 7. Użytkownik przez umieszczenie materiałów w Serwisie:
 8. a) wyraża zgodę na wykorzystanie tych materiałów przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku,

  b) udziela Serwisowi prawa do nieodpłatnego korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności prawa do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób, wyłącznie w ramach przestrzeni cyfrowej zgodnie z funkcjonalnością i charakterem Serwisu wszystkich dostarczonych materiałów, nawet po jego rezygnacji bądź usunięciu Konta Użytkownika z Serwisu.

 9. Użytkownik zamieszcza w Serwisie i przesyła za jego pośrednictwem wszelkiego rodzaju treści i materiały, na własną odpowiedzialność.
 10. Usługodawcy przysługuje prawo do moderacji lub usunięcia treści które uzna za niezgodne z prawem lub z niniejszym regulaminem, a także prawo do odmowy świadczenia Usług wobec osób notorycznie naruszających prawo lub postanowienia regulaminu.
 11. Do właściwego korzystania z Usług Serwisu niezbędne jest spełnienie niniejszych warunków:
 12. a) dostęp do sieci Internet

  b) posiadanie konta e-mail

  c) zaktualizowana przeglądarka internetowa

§5. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest firma Center-Plus będąca właścicielem Serwisu zbudujdobrze.pl, która dokonuje przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Serwis przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, archiwizacji, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.
 3. Serwis uprawniony jest do udostępniania Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 4. Użytkownik ma prawo wynikające z wyżej wymienionej ustawy wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy kont.
 5. Serwis podejmuje szereg działań technicznych oraz organizacyjnych w celu zabezpieczenia Danych Osobowych Użytkowników.

§6. Profile Wykonawców – Profil Wizytówka, Profil Firmy

 1. Profil Wizytówka może zostać założony przez Użytkownika, który chce podzielić się swoją opinią o Wykonawcy, którego nie ma w bazie Serwisu.
 2. Profil Firmy może zostać utworzony przez Właściciela. W tym celu należy skorzystać z formularza rejestracji i wypełnić wszystkie pola wymagane.
 3. Użytkownik tworzący Profil Wizytówka w celu dodania Opinii o firmie nie tworzy Konta Użytkownika i nie ma do niego dostępu.
 4. Właściciel uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu. Właściciel zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
 5. Użytkownik, który chce podzielić się swoją opinią o Wykonawcy, którego nie ma w bazie Serwisu, powinien podać tylko podstawowe informacje o Wykonawcy konieczne do jego identyfikacji.
 6. Wykonawca może przejąć kontrolę nad Profilem Wizytówka i stać się jego Właścicielem. W tym celu powinien skontaktować się z Serwisem w celu otrzymania dostępu do Konta Użytkownika.
 7. Utworzenie Profilu nowego Wykonawcy wymaga podania hasła, loginu (którym jest adres e-mail) oraz co najmniej podstawowych danych Wykonawcy.
 8. Podstawowe dane Wykonawcy obejmują: nazwę firmy, województwo, ulicę, kod pocztowy, miasto, numer telefonu oraz zakres prac.
 9. Niedopuszczalne jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Wykonawców.
 10. Po podaniu danych koniecznych do założenia Profilu, Właściciel może w szczególności:
 11. a) podać szczegółowe informacje o firmie

  b) uzupełnić galerię zdjęć

  c) dodać logotyp firmy

  d) odpowiadać na opinie wystawione przez Użytkowników

  e) zarządzać profilem – edytować informacje, zmieniać zdjęcia itp.

 12. Właściciel może zamieszczać jedynie informacje (tekstowe lub graficzne) prawdziwe i dotyczące Wykonawcy. Jednocześnie wyraża zgodę przetwarzanie wszystkich podanych informacji, w tym swoich danych osobowych oraz na ich prezentację w postaci Profilu Wykonawcy na stronie Serwisu.
 13. Zabrania się w szczególności zamieszczania: logotypu nie należącego do danej firmy, zdjęć przedstawiających wizerunek osoby niemającej związku z firmą, zdjęć realizacji lub projektów nie należących do danej firmy, wszelkiego rodzaju ilustracji graficznych nielicujących z profesjonalnych charakterem Serwisu, informacji tekstowych fikcyjnych lub zawierających dane innych firm lub osób fizycznych. Zabrania się także umieszczania treści w formie tekstowej lub graficznej naruszających przepisy prawa, godzących w dobro Serwisu, treści o charakterze pornograficznym lub naruszających zasady współżycia społecznego lub w jakikolwiek inny sposób sprzecznych z ogólną tematyką i celem Serwisu.
 14. Umieszczanie na Profilu Wykonawcy reklam serwisów, innych niż zbudujDOBRZE.pl, poprzez podanie ich nazwy, linków oraz plików graficznych jest zabronione.
 15. Warunkiem opublikowania Profilu Wykonawcy przez zbudujdobrze.pl jest akceptacja informacji podanych w formularzu – Serwis powinien dokonać weryfikacji danych w ciągu 7 dni.
 16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia Profilu Wykonawcy do prawidłowej kategorii.
 17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykasowania treści lub zdjęć, które uzna za nieprzydatne lub niezgodne z charakterem i celem serwisu, bez odrębnego zawiadamiania Właściciela profilu lub innego Użytkownika serwisu.
 18. Treści sprzeczne z niniejszym regulaminem, w szczególności z pkt. 8 i 9 niniejszego paragrafu nie będą publikowane, a opublikowane mogą zostać natychmiast usunięte bez powiadamiania Właściciela.
 19. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionej wiadomości, że działania Użytkownika są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, naruszają dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy, Usługodawca po dokonaniu jednorazowego ostrzeżenia i braku zaniechania przez Użytkownika działań może zablokować Konto. Jeżeli działania Użytkownika mają charakter trwały, Usługodawca może zablokować adres IP Użytkownika.
 20. Użytkownik zakładający Profil Firmy oświadcza, że dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści podane w formularzu.
 21. Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią regulaminu odznaczając odpowiednie pole formularza.
 22. Właściciel powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych zawartych w formularzu dodawania firmy, w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z regulaminem, przy czym Użytkownikowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 23. Właściciel odznaczając odpowiednie pole formularza wyraża zgodę na przekazywanie przez Usługodawcę na wskazany adres poczty elektronicznej informacji związanych z ofertą Usługodawcy, obsługą techniczną Konta Użytkownika, informacji o nowych funkcjonalnościach, o zmianach w regulaminie itp.
 24. Użytkownik nie będący Właścicielem odznaczając odpowiednie pole formularza wyraża zgodę na przekazywanie przez Usługodawcę na wskazany adres poczty elektronicznej informacji związanych z ofertą Usługodawcy i obsługą techniczną dodanej Opinii.
 25. Użytkownik może w każdej chwili przerwać zakładanie Profilu, wówczas wszelkie dotychczasowe czynności zmierzające do utworzenia Konta Użytkownika i Profilu Wizytówka zostaną anulowane.
 26. Właściciel ma obowiązek aktualizowania danych podawanych w trakcie zakładania Profilu Wykonawcy. Informacje te winny być aktualizowane przy każdej ich zmianie. Serwis może uzależnić świadczenie usług od potwierdzenia danych. Właściciel w chwili zatwierdzenia formularza wyraża zgodę na umieszczanie i przetwarzanie zamieszczonych w nim informacji na przez Serwis.
 27. Właściciel ma możliwość dostępu do swoich danych i ich modyfikacji w każdej chwili po zalogowaniu się do Konta Użytkownika.
 28. Właściciel może w każdej chwili zażądać usunięcia swojego Konta Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio na adres kontakt@zbudujdobrze.pl. Po otrzymaniu takiej prośby, administrator Serwisu usunie wskazane Konto w terminie 21 dni od otrzymania prośby. Usunięcie Konta Użytkownika nie jest równoznaczne z usunięciem Profilu Wykonawcy.
 29. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez Usługodawcę do kontaktu z Wykonawcą celu lepszego dostosowywania prezentowanych w Serwisie treści do potrzeb i zainteresowań Użytkowników, a także w celach statystycznych.
 30. Profil Wykonawcy zostaje zamieszczony na stronie Serwisu na czas nieokreślony.

§7. Dodawanie opinii i informacji o Wykonawcach

 1. Opinie o Wykonawcach dodawane są przez Użytkowników za pomocą formularza „Dodaj swoją opinię” (w przypadku kiedy dany Wykonawca ma już założony Profil Firmy na stronie Serwisu) lub za pomocą formularza „Dodaj nową firmę” (w przypadku kiedy dany Wykonawca nie znajduje się jeszcze w bazie Serwisu).
 2. Formularz „Dodaj nową firmę” ma na celu umożliwienie Użytkownikom publikowania i udostępniania innym osobom odwiedzającym stronę Serwisu, swoich opinii i relacji z własnych doświadczeń, ze współpracy z Wykonawcą, w celu wzajemnej wymiany informacji i poglądów. W tym formularzu Użytkownik powinien podzielić się swoją oceną i opinią, a ponadto podać podstawowe informacje o Wykonawcy w celu jego identyfikacji (tak aby było wiadome, o jakiego Wykonawcę chodzi).
 3. Opinie opatrywane są podpisem (imieniem) podanym przez Użytkownika w trakcie wypełniania formularzy, o których mowa w pkt.1.
 4. Autor opinii podaje swój adres e-mail. Adres ten nie jest publikowany na stronie Serwisu – na ten adres zostanie wysłane powiadomienie o publikacji opinii lub o odmowie jej opublikowania, ewentualnie inne informacje związane z daną opinią lub ofertą Usługodawcy.
 5. Opinie i informacje o Wykonawcach mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Wykonawcy.
 6. Opinie o Wykonawcach powinny być merytoryczne i uzasadnione.
 7. Opinie i informacje o Wykonawcach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika.
 8. Niedozwolone jest wielokrotne zamieszczanie przez jednego Użytkownika opinii dotyczących tej samej usługi.
 9. Niedozwolone jest zamieszczanie treści reklamowych.
 10. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa ani zasad współżycia społecznego, w szczególności nie mogą nosić znamion zniewagi lub zniesławienia. Zabronione jest używanie wyrażeń wulgarnych, obraźliwych, naruszających godność lub dobre imię adresata, odnoszenie się do sfery życia prywatnego i rodzinnego, stosowanie przezwisk, udostępnianie jakichkolwiek informacji o Wykonawcy niemających związku z prowadzoną działalnością, oskarżanie o popełnienie przestępstwa lub inne czyny, które mogą poniżyć Wykonawcę w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania danej działalności , wzywanie do dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, wyznanie, narodowość itp.
 11. Użytkownik zaświadcza, że wystawiona przez niego ocena, opinia lub podana informacja jest prawdziwa.
 12. Warunkiem opublikowania opinii i informacji przez zbudujdobrze.pl jest ich akceptacja i weryfikacja przez administratora Serwisu – Serwis powinien dokonać weryfikacji w ciągu 7 dni.
 13. Użytkownik ma obowiązek udostępnienia dokumentacji potwierdzającej prawdziwość opinii na prośbę Serwisu. Administrator Serwisu może poprosić użytkownika o udostępnienie numeru telefonu w celu weryfikacji opinii. Numer telefonu oraz udostępniona dokumentacja nie będą publikowane ani udostępniane innym osobom trzecim. W przypadku nieudostępnienia wymaganych informacji przez Użytkownika Serwis może odmówić publikacji opinii.
 14. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania opinii i informacji a opublikowane usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym regulaminem lub przepisami prawa.
 15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę informacji, opinii, ocen i wszelkiego rodzaju komentarzy, przekazywanych przez Użytkowników w celu ich publikacji na stronie Serwisu.

§8. Odpowiedzialność

 1. Serwis zbudujdobrze.pl ma prawo do odmowy opublikowania lub do usunięcia wszelkich treści lub materiałów opublikowanych przez Użytkownika na stronie Serwisu, bez podania przyczyny i bez możliwości ewentualnej rekompensaty, jeżeli zawiera ono treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, szkodzące Serwisowi, wprowadzające w błąd odwiedzających Serwis lub zawierających inne treści naruszające przepisy prawa lub postanowienia niniejszego regulaminu.
 2. W takim zakresie w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za:
 3. a) treść i formę udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu informacji, opinii, materiałów naruszających prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich

  b) wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa

  c) jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w tym także materiałów i informacji uzyskanych przez Użytkownika za pośrednictwem odpłatnych Usług oferowanych przez Serwis

  d) sposób korzystania z materiałów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu w ramach Serwisu przez inne aniżeli Usługodawca podmioty

  e) postępowanie osób zamieszczających informacje o usługach, ogłoszenia, reklamy oraz za transakcje przez nie zawarte oraz za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań

  f) utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy

  g) niedostępność Serwisu z przyczyn leżących po stronie innych aniżeli Użytkownik podmiotów

  h) przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usług, spowodowane koniecznością usunięcia awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji

  i) szkody poniesione przez Użytkowników Serwisu, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji

  j) problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Serwisu, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet

  k) należytą jakość świadczonych usług bezpłatnych

 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści oraz ich formę, zamieszczane przez niego na stronie Serwisu, w szczególności za to aby nie naruszały one przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu oraz za ich rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie nieprawdziwych danych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych osób trzecich lub innych dóbr chronionych prawem, naruszenie praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki, w szczególności w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w §12 ust. 2.

§9. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych Usług, a także sposobu działania Serwisu należy zgłaszać listownie na adres siedziby Usługodawcy: ul. Bruszewska 12, 03-046 Warszawa, bądź za pomocą poczty elektronicznej bezpośrednio na adres: kontakt@zbudujdobrze.pl . Zgłoszenie może zostać dokonane także przez dostępny na stronie Serwisu formularz kontaktowy.
 2. Reklamacje powinny dotyczyć świadczonych przez Serwis usług lub sposobu działania Serwisu. Charakteru reklamacji nie mają w szczególności, zastrzeżenia co do rzetelności opinii opublikowanych na stronie Serwisu, zgłaszane bezpośrednio przy danej opinii za pomocą przycisku „zgłoś nadużycie”.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 4. a) oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedzibę, adres poczty elektronicznej)

  b) przedmiot reklamacji

  c) określenie okoliczności uzasadniających reklamację.

 5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez Serwis. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia doręczenia, także za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, ostatniego wymaganego dokumentu lub udzielenia ostatniej wymaganej informacji.
 6. Serwis rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
 7. Decyzje Serwisu w przedmiocie reklamacji podejmowane będą przez Serwis w formie pisemnej.
 8. Prawo dochodzenia przed sądem powszechnym roszczeń wynikających ze świadczonych przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§10. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą skorzystania z dowolnych Usług oferowanych przez Serwis Usługodawcy, w szczególności poprzez założenie Konta Użytkownika, dodanie Profilu Wykonawcy, dodanie Opinii.
 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 3. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika:
 4. a) Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną przez wysłanie prośby o usunięcie swojego Konta Użytkownika, bezpośrednio na adres kontakt@zbudujdobrze.pl. Po otrzymaniu takiej prośby, administrator Serwisu usunie wskazane Konto w terminie 21 dni od otrzymania prośby. Skasowanie Konta przez Użytkownika nie powoduje usunięcia jego Profilu

  b) jeżeli korzystanie z usług nie wymaga utworzenia Konta, rozwiązanie umowy dokonywane jest przez zaprzestanie korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę

 5. W przypadku braku akceptacji dla któregokolwiek z nowych lub zmienionych postanowień Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do zawiadomienia o sprzeciwie Usługodawcy w formie pisemnej, a w braku porozumienia między stronami do usunięcia swojego Konta lub do zaprzestania korzystania z Usług. Dalsze korzystanie z Usług będzie poczytywane jako akceptacja zmienionego regulaminu.
 6. Rozwiązanie umowy przez Usługodawcę: Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w szczególności usunąć Konto Użytkownika w następujących przypadkach:
 7. a) naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu

  b) powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że dane podane przez Użytkownika lub inne treści są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszają dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy

  c) umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

 8. Usługodawca poinformuje o rozwiązaniu umowy w terminie 3 dni od rozwiązania.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.

§11. Płatności i okres rozliczeniowy

 1. Korzystanie z podstawowych funkcji Serwisu jest całkowicie bezpłatne.
 2. Usługą płatną są reklamy. Szczegółowe warunki, w tym rodzaj, zakres, cenę usługi płatnej, Usługodawca określa w Specyfikacji usługi dostępnej na stronie Serwisu lub indywidualnie wysłanej do Użytkownika. Korzystanie z usług płatnych świadczonych przez Usługodawcę możliwe jest po zawarciu umowy o świadczenie danej usługi oraz dokonaniu zapłaty wymaganej należności za świadczenie danej usługi płatnej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach odpowiednio wcześniej.
 4. Właściciel Serwisu nie ma prawa obciążyć Wykonawcy jakąkolwiek płatnością bez jego wiedzy i zgody.
 5. Wykonawca wyraża zgodę na przesyłanie lub udostępnienie faktur w formie elektronicznej. Zgoda ta może zostać w każdej chwili odwołana w formie pisemnej lub elektronicznej, w tym poprzez kontakt pod adresem: kontakt@zbudujdobrze.pl.

§12. Zmiana regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany zasad i warunków korzystania z Usług Serwisu w trybie zmiany Regulaminu lub wprowadzenia nowego regulaminu, w szczególności w niżej opisanych przypadkach:
 2. a) zmiany przepisów dokonanych przez uprawnione organy państwa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron lub takich, które wpływają albo mogą wpłynąć na sposób świadczenia Usługi bądź przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia

  b) zmiany warunków technicznych świadczenia Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym

  c) zmiany warunków świadczenia Usług przez inne podmioty

  d) zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do świadczenia Usług dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń

  e) wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet

  f) w wyniku zdarzeń zaistniałych na skutek działania siły wyższej

  g) zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Serwisu, w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne

  h) zmiany podmiotu świadczącego inną usługę

  i) zmian formalno-organizacyjnych po stronie Serwisu.

 3. O dokonanej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkownika, przesyłając na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej lub inny adres wskazany jako wyłączny adres do korespondencji treść regulaminu lub odnośnik do strony www zawierającej nowy regulamin lub wprowadzane zmiany. Zmiany zostaną oznaczone w jego treści w sposób niebudzący wątpliwości.
 4. Użytkownik może w formie pisemnej wyrazić brak akceptacji dla zmienionego Regulaminu, w tym także wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Sprzeciw należy zgłosić w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Brak sprzeciwu w obowiązującym terminie jest tożsamy z akceptacją zmienionego Regulaminu. W razie wątpliwości poczytuje się, iż Użytkownik korzysta z Serwisu. Zawiadomienie o zmianie będzie zawierało informację o terminie zgłoszenia sprzeciwu oraz konsekwencjach braku jego złożenia.
 5. Brak akceptacji regulaminu należy zgłaszać w formie pisemnej, listownie na adres siedziby Usługodawcy: ul. Bruszewska 12, 03-046 Warszawa, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@zbudujdobrze.pl.
 6. Nowy regulamin lub zmiana dotychczasowego regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie Serwisu.

§13. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do całości i dowolnej części Serwisu, w tym zawartych w nim materiałów i informacji, w szczególności tekstów, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych treści, logotypów słownych i graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audiowizualnych, kompilacji materiałów, zdjęć, ankiet, formularzy, wzorców oraz opracowań, stanowią własność Serwisu, z wyłączeniem tych, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców, podlegają ochronie prawnej. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które Serwis udostępnia Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne, chyba że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na urządzeniach Użytkowników plików „cookies” w celu ułatwienia nawigacji Użytkownikom oraz poprawnego działania Serwisu. Pliki „cookies”(„ciasteczka”) to krótkie pliki tekstowe zapisywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy w systemie teleinformatycznym Użytkownika (tj. na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu) głównie w celu identyfikacji Użytkowników w Serwisie oraz zbieraniu ogólnych informacji o sposobie korzystania z Serwisu. Pliki „cookies” nie zawierają żadnych informacji powiązanych z danymi osobowymi. Użytkownik może w każdym momencie uniemożliwić zapisywanie plików „cookies” wykorzystując do tego celu ustawienia przeglądarki internetowej. Wyłączenie „cookies” nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, może jednak wywołać pewne utrudnienia w tym zakresie, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystania z określonych usług świadczonych w ramach Serwisu.
 3. Serwis umożliwia zbieranie danych o aktywnościach Użytkowników na stronach Serwisu obcym systemom w celach statystycznych (np. Google Analytics, Gemius Traffic), reklamowych (np. Google AdSense) lub oferowania dodatkowych funkcjonalności (np. przycisk „Lubię to!” serwisu Facebook.com), jak również w celu prowadzenia kampanii reklamowej kierowanej na Użytkowników (kierowanie reklam na listy remarketingowe w programie Google Adwords).
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
 6. Prawa i obowiązki Usługodawcy określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie http://www.zbudujdobrze.pl i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Serwisem.
 8. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.
 9. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 10. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

Data publikacji Regulaminu na stronie Serwisu: 01.06.2017 r.

Copyright © zbudujdobrze.pl All Rights Reserved.